رهگیری پذیرش تحت وب

با استفاده از این بخش مشتریان می توانند با وارد نمودن شماره پذیرش خود از طریق اینترنت از وضعیت دستگاه خود مطلع و در صورت لزوم با شرکت ارائه دهنده خدمات تماس بگیرند.