خزانه داری

تامین نقدینگی و داشتن دارايي‌هايي با قدرت نقدشوندگي بالا يكي از مسائل مهمي ‌است كه امروزه مدیران با آن مواجه هستند ، لذا داشتن یک نرم افزار جهت کنترل موجودی های نقدی سازمان و ارائه راهکارهای مدیریتی، تأمین منابع نقدینگی و وصول به موقع مطالبات ، پاسخگویی به تعهدات مالی ، کنترل وجوه نقد، اسناد دریافتی و پرداختی و همچنین نگهداری سوابق آنها اهمیت به سزائی دارد .

سیستم خزانه‌داری فراپیام ، با داشتن قابلیت کنترل گردش نقدینگی و ارزيابي موجودي نقدي حال و آينده موسسات و شرکت ها ، توانسته است با ارائه راهکارهایی عملیاتی برای بهبود وضعیت نقدینگی هر سازمان نقش مهمی را ایفا نماید . در ذیل به شرح مختصری از این قابلیت ها اشاره می گردد :

 • 1. ویژگی های شاخص نرم افزار
 • 2. امکانات نرم افزار
 • 3. گزارشات نرم افزار
 • امکان لینک سیستم خزانه داری با سایر زیر سیستم ها اعم از سیستم های حسابداری ، فروش و .... براساس شماره سریال و تاریخ عملکرد
 • امکان تعریف مراکز مالی و ارتباط سیستم خزانه داری با هر یک از مراکز مالی تعریف شده در سیستم مالی
 • امکان تجمیع اطلاعات خزانه داری شعب به دفتر مرکزی و کنترل آن براساس شماره سریال
 • امکان تعریف فرمت های چاپی چک جهت پرینت مکانیزه توسط کاربر
 • امکان طراحی و تعریف گزارش های جدید با استفاده از ابزار قدرتمند طراحی گزارش پویای فراپیام .
 • امکان استفاده سیستم در محیط های چند کاربره شبکه ای
 • ارسال اطلاعات به نرم افزار هایی همچون Excel و ... برای تهیه گزارش های مطلوب و مورد نظر کاربر
 • در بخش معرفی بانکها امکاناتی از قبیل ، معرفی بانک به همراه شماره حساب ، موجودی اول دوره ، تعیین نوع وضعیت بانک اعم از فعال و یا غیر فعال بودن آن ، تعیین نوع حساب و ...
 • امکان معرفی دسته چک ها ی مرتبط با حسابهای بانکی و انجام تنظیمات طراحی چک جهت پرینت مکانیزه اطلاعات دسته چک
 • امکان تفکیک سریال های عملیات دریافت و پرداخت اسناد براساس سال های مالی
 • امکان کنترل و عدم کنترل در صورت داشتن و یا نداشتن موجودی نزد بانک و صندوق ها
 • امکان دریافت و پرداخت اسناد تضمینی نو ارسال سند اتوماتیک آن به سیستم مالی
 • امکان مدیریت در انواع چکهای دریافتی اعم از نزد صندوق ، واگذاری اسناد به بانک ، وصول مستقیم ، نقد کردن و یا خرج و یا ارجاع چک خرج شده ی اسناد به همراه صدور اسناد حسابداری آنها به صورت ریز یا سرجمع اقلام
 • امکان تخصیص اطلاعات چک و نقد ثبت شده در سیستم خزانه داری ، به یک یا چند فاکتور فروش جهت کنترل فاکتورهای باز در سیستم فروش
 • امکان مدیریت در انواع چکهای پرداختی اعم از نقد نشدن ، نقد شدن و یا ابطال اسناد به همراه صدور اسناد حسابداری آنها به صورت ریز یا سرجمع اقلام
 • امکان تولید فایل خروجی از اسناد درجریان وصول جهت ارسال به بانک مربوطه
 • امکان راس گیری اسناد دریافتی و پرداختی براساس سریال ، طرف تجاری ، تاریخ و .....
 • امکان پانچ مکانیزه صورت حساب بانک براساس فایل دریافتی از بانک و یا تعریف صورت حساب بانک جهت ارائه گزارش مغایرت بانکی
 • امکان انتقال اطلاعات خزانه داری از سال جاری به سال مالی جدید .
 • امکان ارائه ریز اقلام دریافتی و پرداختی توسط گزارش کاردکس حسابهای بانک و صندوق
 • امکان ارائه گزارش نقدینگی به تفکیک حساب های بانک و صندوق ، با توجه به وضعیت و گردش کلی هر یک از بانک و صندوق ها ، وارده و صادره اسناد و یا نقدینگی آن ها .
 • امکان ارائه گزارش اسناد سررسید شده در تاریخ های مشخص
 • گزارش مغایرت بانکی و مشاهده اقلام انطباق یافته ، اقلام باز صورتحساب بانک و حسابهای بانکی تعریف شده در سیستم خزانه داری .
 • ارائه گزارش اسناد واگذار شده به بانک با شرایط بانک ، ریز چک و یا پرداخت کننده چک
 • ارائه گزارش چک های برگشتی با شرایط بانک ، ریز چک و یا پرداخت کننده چک
 • گزارش چک های ابطالی با شرایط بانک و یا ریز چک