سیستم یکپارچه فراپیام

فراپیام در مسیر طراحی نظام های پیشرفته و هوشمند مالی اقدام به تولید مجموعه نرم افزارهای یکپارچه نموده است . این مجموعه شامل بیش از 25 زیر سیستم بوده که در قالب یک قابلیت Total System هدایت هوشمندانه جریانات مالی و عملیاتی را داشته و خاصاً جهت صنایع متوسط و بزرگ با حجم عملیات بالا و فرایندهای پیچیده طراحی شده است. از جمله ویژگیهای ارزشمند این مجموعه، نظام مند شدن سازمان و ایجاد چارچوبهای مبتنی بر کنترل های داخلی درون سازمان پس از اجرای کامل آن می باشد.
 

سایر ویژگیهای مهم و قابل ذکر سیستم های یکپارچه فراپیام به شرح ذیل می باشند:

  • تحلیل عمیق و گسترده جهت جامعیت پوشاندن به پاسخگویی در فرایندهای عملیاتی مرتبط با سیستم
  • سرعت مناسب و مطلوب در حجم اطلاعات بسیار بالا
  • امکان تعریف چرخه فرایند در هدایت فرایندها و چرخش اطلاعات در مجموعه سیستم
  • گستردگی زیاد در حوزه فرایندها و انعطاف پذیری بسیار بالا در ساختار اطلاعات پایه و همچنین اطلاعات مربوط به فرایندها جهت انطباق هر چه بیشتر سیستم با نیاز مشتری