سرویس های دوره ای و قرارداد پشتیبانی

این بخش یکی از پرکاربرد ترین ماژول های خدمات پس از فروش می باشد که در آن می توانید یک برنامه ریزی دقیق و مدون برای پیش برد سرویس های دوره ای سازمان خود انجام دهید . این برنامه ریزی شامل زمان انجام سرویس، دستور العمل سرویس و یا لوازم و قطعات مصرفی می باشد. به علاوه شما می توانید برای هر دوره سرویس های خود برنامه ریزی و دستوالعمل مجزا پیش بینی نمایید.