نحوه ی محاسبه مالیات بر اجاره ( مالیات بر درآمد مستغلات )

نحوه محاسبه مالیات بر اجاره ( مالیات بر درآمد مستغلات ) در صورتکیه موجر شخص حقیقی باشد به شرح ذیل میباشد:

به این مثال فرضی فرضی توجه فرمایید:با فرض اینکه مبلغ 5.000.000.000 ریال بابت رهن محل مورد اجاره در نظر گرفته باشد و مبلغ ماهانه 100.000.000 ریال باشد ، نحوه محاسبه به این ترتیب خواهد بود :

طبق قانون 1،5% مبلغ رهن بایستی به مبلغ اجاره اضافه گردد :

1.5*5.000.000.000= 75.000.000

مبلغ 75.000.000 ریال بابت یک ماه میباشد که بایستی در 12 ضرب شود تا برای یکسال محاسبه گردد :

75.000.000*12=900.000.000

مبلغ اجاره سالانه را نیز محاسبه میکنیم :

100.000.000*12=1.200.000.000

مبلغ 1.5% رهن سالانه و مبلغ اجاره سالانه  را با هم جمع میکنیم :

1.200.000.000+900.000.000=2.100.000.000

طبق ق.م.م 25% مستغلات معاف از مالیات میباشد پس داریم :

2.100.000.000*75%=1.575.000.000

این مبلغ طبق ماده 131 ق.م.م. * مورد محاسبه قرار میگیرد یعنی :

500.000.000*15%=7.500.000

500.000.000*20%=100.000.000

575.000.000 *25% =143.750.000

75.000.000+100.000.000+143.750.000=318.750.000

مبلغ 318.750.000 ریال مالیات اجاره سالانه میباشد که برای محاسبه مالیات اجاره ماهانه این مبلغ را بر 12 تقسیم می کنیم : 

318.750.000/12=26.562.500

نحوه ثبت 

هزینه اجاره 1.2000.000.000

اجاره پرداختی 881.250.000

مالیات تکلیفی 318.750.000