ابلاغ رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات مستقیم

ابلاغ رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات مستقیم

مطلع شدیم وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ 14/06/96 طبق ابلاغ رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ابطال بند 5-1طی بخشنامه شماره 23720/200در خصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اقدام نموده است  ،لذا خلاصه ای از رای ابلاغی به اطلاع می رسد :

مطابق ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مقرر شده بود  که  درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آن ها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود ، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد(80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کم تر توسعه یافته به میزان صد درصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105)این قانون معاف باشند ،طبق بخشنامه ذکر شده بند 5-1مغایر قانون بوده و با استناد به قوانین مصوب دیوان عدالت اداری ابطال گردید ،لذا با توجه به ابطال بند مذکور به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ ابطال، واحد های تولیدی و معدنی مورد نظر امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132قانون مالیات های مستقیم برای مناطق کم تر توسعه یافته را نخواهند داشت .