دوازده اشتباهی که اداره مالیات را نسبت به پرونده شما حساس می کند

1- عدم پرداخت به موقع مالیات مندرج در اظهارنامه مالیاتی

۲- عدم پرداخت به موقع بدهی مالیاتی مندرج در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

۳- عدم پرداخت به موقع مالیات ماهیانه حقوق ودستمزد

۴-  استفاده بیش از حد از تیک تجمیع در صورت معاملات فصلی

۵- ویرایش اظهارنامه ها در حالت غیر معقول (تفاوت فاحش در حالت اول و ویرایش)

۶- رد شدن مکرر دفاتر و عدم تمکین مودی

۷- تعدیلات اسناد حسابداری مغایر با استاندارد حسابداری

۸-  اعتراض بدون مستندات به برگ تشخیص مالیات

۹- رد شدن هزینه ها حتی در اولین سال تاسیس شرکت

۱۰-  افزایش و یا کاهش غیر عادی سرمایه

۱۱-  عدم محاسبه ثبت و پرداخت اجاره توسط مستاجر

۱۲- عدم محاسبه و ارائه اظهارنامه املاک توسط موجر واحدهای مسکونی تجاری و اداری