نرم افزار جدید صورت های مالی اساسی

نرم افزار جدید صورتهای مالی اساسی جهت اخذ گزارشاتی همچون ترازنامه ، سود و زیان ، یادداشت های پیوست ، دارایی ثابت ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به همراه نسبت های نقدینگی ، نسبت های فعالیت ، نسبت های اهرمی ، نسبت های سودآوری و ... طراحی ، تولید و مورد استفاده قرار گرفته است .