مجموعه نرم افزار جدید خدمات پس از فروش

مجموعه نرم افزار جدید خدمات پس از فروش با تحلیلی جدید و بسیار گسترده و عمیق در این حوزه طراحی و تولید گردیده و در حال بهره برداری می باشد .یکی از ویژگیهای پرارزش این نرم افزار حرکت اطلاعات و فرایندها مبتنی بر کارتابل پست های سازمانی عضو سیستم می باشد.