ساختار مدیریتی و نظام عملیاتی شرکت

ساختار مدیریتی و نظام عملیاتی شرکت در قالب هلدینگ و شرکتهای مستقل عضو گروه تغییر یافته و در این ساختار، گروه شرکتهای فراپیام شامل هولدینگ مرکزی ( بخش مدیریت و فروش ) و شش شرکت عملیاتی عضو گروه جهت تولید نرم افزار ، راه اندازی پروژه ها ، پشتیبانی شرکتها و خدمات شبکه و ارتباطات ، در حال فعالیت می باشد.