جابه جایی ساختمان فراپیام

جابه جایی ساختمان فراپیام از محل قبلی به ساختمان جدید با فضایی بیش از 1200 متر مربع جهت دستیابی به اهداف توسعه فعالیت سازمان انجام پذیرفت