حضور فراپیام در کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی

چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

حضور موفق موسسه آموزش شرکت مهندسی  فراپیام  در چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی ، با هدف اعتلا و ارتقاء ، فعالیت های علمی ، آموزشی و پژوهشی ، نماد اثر بخشی سازمان های یاد گیرنده در عرصه آموزش های تخصصی  میباشد، و همچنین دریافت لوح سپاس از انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ، موید حضور موفق میباشد.