امکانات جدید در سیستم های نظام فراپیام

نام زیر سیستم

موضوع

حسابداری

اضافه نمودن گزارشی مبنی بر کدهایی که خلاف ماهیت و همچنین کنترل های لازم جهت بستن حسابها

حسابداری

طراحی پرینت دفاتر مطابق با تعداد ردیف های دفتر روزنامه و آخر هر سند یک ردیف به شرح سند حسابداری و شرح کلی سند را اضافه گردد

حسابداری

ارسال اسناد از زیر سیستم به صورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه و نظر کاربر

حسابداری

 امکان تجمیع اسناد روزانه بر اساس تاریخ و همچنین تجمیع بر اساس اسناد انتخابی

حسابداری

اضافه نمودن ابزاری جهت تحریر دفاتر قانونی و اخذ گزارشات مرتبط با آن

خزانه داری

امکان راس گیری بر اساس دریافت ها و پرداخت ها و ایجاد یک گزارش جامع دریافت و پرداخت کلی در گزارشات خزانه داری

خزانه داری

اضافه نمودن ابزار تابلو چک در سیستم خزانه داری و نمایش آن همزمان با ورود به سیستم و فعال و یا غیر فعال نمودن برای هر کاربر مطابق با تنظیمات مدیریتی

فروش

امکان راس گیری فاکتور ها مطابق با تاریخ تسویه فاکتور ها و تاریخ فرآیند

فروش

فعال کردن محاسبات قیمت تمام شده کالا فروش رفته در روش فروش مستقیم

فروش

امکان فراخوانی یک یا چند فاکتور فروش در فرآیند فاکتور مرجوعی و همچنین فراخوانی اطلاعات اط سال گذشته

انبار

اضافه نمودن انبار ضایعات در فرآیند های فرمولاسیون محصول و برنامه ریزی تولید و تاثیر آن در فرآیند رسید انبار

انبار

اضافه کردن تسهیم هزینه انبار در فرآیند صادره مرجوعی از نوع کاربر

حقوق و دستمزد

اضافه نمودن امکان تعریف گروهی در کدینگ رابط حقوق و مالی جهت تسهیل در معرفی کدینگ رابط

حقوق و دستمزد

اضافه نمودن گزارشات پرسنلی با توجه به فیلتر های متعدد

دارایی ثابت

اضافه نمودن امکان محاسبه دارایی بر اساس پلاک

دارایی ثابت

اضافه نمودن امکان تعریف پلاک اموال با ساختار تنظیماتی جدید بر اساس کد دارایی

تغییرات گسترده در سیستمهای نظام جامع فراپیام ،  نظر به توسعه سیستم های نظام جامع فراپیام و ارتقاء سطح امکانات ، در جداول ذیل امکانات جدید هریک از سیستمها فوق به اختصار آمد است .