کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی

 

 حضور پر افتخار موسسه آموزش و پژوهش  فراپیام در برگزاری چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه  انسانی  با

محوریت ( گذر از پارادایم آموزش به نظام مدیریت یادگیری و توسعه استعداد ) نهم و دهم بهمن ماه 1395 مرکز همایش های

بین المللی رازی  ، موید توان تخصصی در هدایت  راهبردی در عرصه های  آموزش های کاربردی تخصصی  خواهد بود

این گروه تخصصی آماده برگزاری  کلاس های آموزش کاربردی  مالی و مدیریت  در طول سال میباشد .