طراحی و پیاده سازی زیر سیستم هزینه ها در نرم افزار یکپارچه فراپیام

 

 

گروه شرکتهای مهندسی فراپیام در راستای توسعه  محصولات جدید اقدام به طراحی و پیاده سازی زیرسیستم هزینه ها در سیستم های یکپارچه مالی خود نموده است ، زیر سیستم هزینه ها ، امکان دسته بندی هزینه ها  با  ساختار کدینگ مستقل و آماده سازی اطلاعات هزینه جهت صدور سند مالی را به کاربران خواهد داد ، در ضمن مبحث هزینه یابی به تفکیک پروژه و مراکز هزینه را به آسانی در اختیار کاربر قرار می دهد .