برگزاری دوره های آموزش و معرفی سیستم ها یکپارچه

 

نظر به معرفی سیستم های یکپارچه فراپیام ، به  مدیران ارشد و میانه ی شرکتهای مختلف صنعتی ، تولیدی و خدماتی و ارتقاء سطح شناخت دستاورد های جدید سیستم های مکانیزه ، چند دوره کلاس های آموزشی و معرفی سیستم ها درواحد آموزش -  دفتر مرکزی گروه فراپیام با حضور متخصصین و مسئولین مالی ، با موفقیت  برگزار گردید، که با استقبال مخاطبین روبرو شد ، این رویدا د آموزشی سرآغار برگزاری سایر سیستم ها در فضاء کسب کار خواهد بود