برنامه ریزی عملیات

برنامه ریزی عملیات تعمیرگاه ، ابزاری قدرتمند در اختیار مدیران واحدهای خدمات پس از فروش بوده تا بتوانند به راحتی کارها و عملیات روزانه از جمله پذیرش های دریافت شده مشتریان بابت نصب و تعمیر دستگاه ها را بر اساس توانمندیها و امکانات موجود از جمله تکنسین های نصب و تعمیر و یا نمایندگان خدمات بر اساس سطح تخصص و گروه کاری آنها توزیع مناسب و سریع نمایند. در این فضا کارها بصورت اتوماتیک جهت انجام عملیات ، در کارتابل افراد ذیربط قرار خواهد گرفت .
لازم به ذکراست سناریوی ارجاعات فرایندها در کارتابل مدیران و کارشناسان در نرم افزار قابل تعریف بوده و Flow کارها قابل طراحی می باشد.