گواهینامه ها و استانداردها

تاییدیه-شهرت-کسب.jpgپروانه-کسب.jpgشورای-عالی-انفورماتیک-کشور.jpgدبیرخانه-شورای-عالی-انفورماتیک-کشور.jpgاتحادیه-صنف-رایانه-تهران.jpg