شرکت های عضو گروه فراپیام

هیئت مدیره شرکت به جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات پشتیبانی به مشتریان و همچنین افزایش سطح انگیزش و بازدهی پرسنل اقدام به یک تحول بزرگ ساختاری ، در نظام مدیریت و تقسیم کارهای تخصصی در مجموعه فراپیام نموده و در مسیر تحقق آرمان های تعریف شده، ساختار مدیریتی به صورت هولدینگ تغییر یافته و فعالیتهای تخصصی فراپیام در چارچوب شرکتهای تأسیس شده عضو گروه انجام می پذیرد.
این شرکت ها بر اساس نوع فعالیت تخصصی طبقه بندی و تفکیک شده و بر اساس فهرست زیر در حال فعالیت می باشند .
 
  • شرکت پشتیبانی نرم افزارهای یکپارچه
  • شرکت پشتیبانی نرم افزارهای نظام جامع (1)
  • شرکت پشتیبانی نرم افزارهای نظام جامع (2)
  • موسسه آموزشی فراپیام
  • شرکت پژوهش و توسعه ارتباطات ( شبکه و سخت افزار )
  • شرکت تولیدی فراپیام ( تولید نرم افزار های جدید و توسعه سیستم های موجود )
  • شرکت نصب و استقرار سیستم های فراپیام ( نصب و راه اندازی سیستم )
 
 
کلیه شرکتهای فوق با فعالیت مستقل عضو هولدینگ فراپیام بوده و در قالب یک سازمان واحد ، تحت مدیریت مرکز فعالیت می نمایند .